RODO

Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) [dalej: RODO] Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Małgorzaty Niemczyk
z siedzibą w Łodzi, 93-574, ul. Radwańska 68 lok 40, adres poczty elektronicznej: fundacja.m.niemczyk@gmail.com [dalej: Administrator].

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem: fundacja.m.niemczyk@gmail.com

3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu:

  • informowania o projektach organizowanych przez Administratora oraz o produktach oferowanych przez Administratora drogą elektroniczną oraz nawiązania kontaktu na podstawie wyrażonej zgody – art. 6. pkt. 1 lit. A RODO
  • realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 lit. F RODO
  • udziału w projektach organizowanych przez Administratora i Partnerów Fundacji oraz organizacyjnego wsparcia tych projektów na podstawie art. 6 pkt 1 lit. A, B RODO
  • wykonywania obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6 pkt 1 lit. C RODO
  • korzystania z fanpage Administratora na portalu Facebook na podstawie 6 ust. 1 lit.a) RODO
  • w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku, skargi, wydania decyzji, przyjęcia zgłoszenia, postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody.

4. Kategorie danych osobowych Pani/Pana obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne.

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, oraz innym podmiotom upoważnionym przez Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności w zakresie: obsługi księgowo-kadrowej oraz informatycznej oraz podmioty współpracujące a taże podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczestników zrealizowanych projektów będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych.

7.  Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”. 

8.   W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

e) przenoszenia danych, 

f) jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10.  Tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Panią/Panem osobiście w zakresie działań podejmowanych,  w tym brakiem możliwości nawiązania kontaktu oraz może skutkować odmową udziału w organizowanych projektach.

11.  Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. 

12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednak nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.