ZAbierz
MaMę
Na Spacer

Idę z Mamą

Dzień mamy

Udział
Bezpłatny

Projekt
Time for a Walk

Event organizowany przez Fundację Małgorzaty Niemczyk przy wsparciu Veolia. Celem wydarzenia była aktywizacja ruchowa mam. Mamy miały świetną okazję na energiczny spacer razem z przewodnikiem łódzkiego parku. Ponadto, prawidłowe techniki wykonywania sportów prezentowane były przez trenerów personalnych. Podczas eventu można było również skorzystać ze wsparcia psychologicznego oraz dietetycznego. Wszystkie uczestniczki otrzymały upominki sponsorowane przez: Elita grupa producentów owoców, Jurajska, Rossmann.

Fotorelacja z wydarzenia

REgulamin

 

Regulamin projektu „Time for a Walk”

Regulamin spacerów organizowanych przez Fundację Małgorzaty Niemczyk z siedzibą w Łodzi w ramach projektu  „Time for a walk”

 1. Organizatorem spaceru (zwany dalej „Spacer”) w ramach projektu „Time for a walk” jest Fundacja Małgorzaty Niemczyk z siedzibą w Łodzi , przy ul. Radwańska 68 lok 40, 93-574 Łódź, wpisana do Rejestru KRS: 0000735962, (zwana dalej  „Organizator”).

Organizowane przez Organizatora spacery mają na celu: 

a)  upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,

b)  poznawanie parków, ich środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;

c)     poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

d)     wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

e)   upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

f)    poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,

g)    promowanie wychowania poprzez sport,

h)    kształtowanie i promowanie zdrowego stylu życia,

i)     przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym

j)     przeciwdziałanie nadwadze i otyłości,

k)    aktywizacja lokalnych środowisk.

 1. Liczba osób (zwany dalej „Uczestnik”) na każdym spacerze jest ograniczona maksymalnie do 999 osób w zależności od miejsca spaceru.
 1. Spacer i zajęcia organizowane podczas spaceru dla osoby w nich uczestniczącej są bezpłatne.
 1. Spacer odbywa się w miejscach wskazanych przez Organizatora pod przewodnictwem wyznaczonych przez Organizatora przewodników oraz z udziałem wyznaczonych przez Organizatora opiekunów/ trenerów/ instruktorów/ wolontariuszy.
 1. Uczestnik spaceru jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek i poleceń opiekunów/ trenerów/ instruktorów/ wolontariuszy wyznaczonych i wskazanych przez Organizatora oraz przestrzegania postanowień regulaminu.
 1. Udział w spacerze:

a) w spacerze mogą brać udział wszyscy bez względu na wiek,

b)  udział uczestników w spacerze jest bezpłatny,

c)  udział dzieci i młodzieży wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).

 8.Opiekunowie/ Opiekunki/ Przewodnicy/ Przewodniczki/ Trenerzy/ Trenerki/ Instruktorzy/ Instruktorki/ Wolontariusz/ Wolontariuszka  oraz Uczestnik/ Uczestniczka, którzy chcą wziąć udział w spacerze, zobowiązane są do: 

a) wcześniejszej rejestracji – zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. on-line przez formularz dostępny na www.fundacja.niemczyk.pl  i przekazania swoich danych, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email,

b) dobrowolnego wyrażenia zgody na udział w spacerze,

c) dobrowolnego wyrażenie zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgromadzonych w ramach rejestracji i przy wyrażaniu zgody na udział w spacerze,

d) dobrowolnego wyrażenia zgody przez uczestnika na wykorzystywanie nieodpłatne utrwalanie i korzystanie z wizerunku uczestnika i wypowiedzi uczestnika utrwalonych na potrzeby lub w związku z udziałem w spacerze organizowanych przez FMN bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, poprzez wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, na których wizerunek utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w Internecie, używanie we wszystkich formach reklamy, promocji FMN, projektu „Time for a walk”, a także w ich ewentualnych przyszłych edycjach, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań (w tym przeróbek i adaptacji) oraz na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie, z zastrzeżeniem, że forma prezentacji nie będzie obraźliwa,

e) dobrowolnego wyrażenia zgody przez uczestnika, że dobrowolnie rezygnuje z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z wizerunkiem uczestnika,

f) dobrowolnego wyrażenie zgodę na podpisywanie materiałów imieniem i miejscowością,

g) dobrowolnego wyrażenia zgody na rejestrowanie wizerunku uczestnika podczas Spaceru złożenia oświadczenia, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uczestnictwa spacerze, a w razie wypadku wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej,

h) na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników uczestniczących w spacerze zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych do GIS. Dane osobowe zbierane są m.in. w celu realizacji spaceru oraz poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym,

i) przestrzegania zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz jeśli będzie to konieczne zachowania 1,5 m dystansu od siebie a także zakrywania nosa i ust za pomocą maseczek ochronnych zarówno na zewnątrz jak i we wnętrzach,

j) zamieszczenia oświadczenia, że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,

k) zaopatrzenia się w materiały do zakrywania nosa oraz ust na własny koszt i we własnym zakresie.

l) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,

b. stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów opiekunów, trenerów, instruktorów i przewodników,

c. przestrzegania przepisów ruchu drogowego,

d. uczestniczenia w zajęciach i warsztatach przewidzianych w programie spacerów,

e. pozostawiania po sobie czystości i porządku,

f. wkładania stosownego do warunków pogodowych ubioru,

g. przestrzegania regulaminu i brania pełnej odpowiedzialności za własne uczestnictwo,

h. nie wnoszenia żadnych roszczeń cywilno – prawnych w stosunku do organizatora i jego oficjalnych reprezentantów, pracowników, przewodników, trenerów, agentów i wolontariuszy wskazanych przez Organizatora z tytułu odszkodowań lub kosztów poniesionych w razie śmierci lub odniesionych kontuzji przez uczestnika, lub inne osoby towarzyszące uczestnikowi w spacerze,

i.  poinformowania Organizatora spaceru lub opiekuna o ewentualnych dolegliwościach i przyjmowanych lekach,

j. poinformowania Organizatora spaceru lub opiekuna o stanie swojego zdrowia.

 1. Podczas spaceru uczestnikowi nie wolno:

a) łamać regulaminu spaceru,

b) łamać zasad i przepisów bezpieczeństwa,

c) łamać wewnętrznych regulaminów w miejscach postojów,

d) udzielać pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia innego uczestnika,

e) oddalać się z miejsca, w którym przebywa grupa,

f) stosować używek oraz wszelkich substancji odurzających.

 1. W wypadku wchodzenia podczas spacerów do budynków oraz innych obiektów zamkniętych uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do szczegółowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych obiektach.
 2. W przypadku niezastosowania się do zasad wskazanych w pkt. 8-13 niniejszego Regulaminu, Uczestnik nie będzie mógł brać udziału w spacerze.
 3. W spacerze mogą brać udział jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, takich jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 37-38 °C), objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
 4. Jeżeli wystąpią u uczestnika objawy choroby, uczestnik nie weźmie udziału w spacerze.
 5. Osoby w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, mające kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub osoby skierowane do izolacji w ciągu ostatniego tygodnia zobowiązane są do odwołania swojej obecności na spacerze oraz nieuczestniczenia w nim.
 6. Z uwagi na charakter epidemii COVID-19 niezależnie od zastosowania zasad dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem.
 7. Organizator może także odmówić Opiekunowi/ Opiekunce/ Przewodnikowi/ Przewodniczce / Trenerowi/ Trenerce/ Instruktorowi/ Instruktorce/ Wolontariuszowi/ Wolontariuszce oraz Uczestnikowi/ Uczestniczce dalszego udziału w spacerze, w wypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 8. Wszelkie spory i roszczenia będą rozstrzygały sądy powszechne, których właściwość zostanie ustalona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 10. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie FMN oraz na Stronie Internetowej.
Dzień mamy

Organizatorzy

partnerzy

Fundacja Małgorzaty Niemczyk

Sponsorzy