ZAbierz
tatę
Na zawody

Idę z Tatą

Udział
Bezpłatny

Projekt
Time for a Walk

Event organizowany przez Fundację Małgorzaty Niemczyk przy wsparciu Veolia. Celem wydarzenia była aktywizacja sportowa ojców wraz z dziećmi. Tatusiowie mieli okazje sprawdzić swoje umiejętności w wielu dyscyplinach sportowych. Uczestnicy mieli także możliwość obejrzeć wybrane modele kultowych samochodów (dzięki Classic Cars Łódź). Za udział w wydarzeniu zarówno rodzice jak i dzieci otrzymali upominki sponsorowane przez: Elita grupa producentów owoców, Rossmann, Jurajska, Procter & Gamble.

Zdjęcia z wydarzenia

REgulamin

Regulamin

Regulamin Zawodów organizowanych przez Fundację Małgorzaty Niemczyk z siedzibą w Łodzi w ramach projektu  „Time for a Walk”.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem zawodów (zwany dalej „Zawody”) w ramach projektu „Time for a Walk” (dalej zwany „Projekt”) jest Fundacja Małgorzaty Niemczyk z siedzibą w Łodzi , przy ul. Radwańska 68 lok 40,
  93-574 Łódź, wpisana do Rejestru KRS: 0000735962, (zwana dalej  „Organizator”).
 2. Uczestnik wydarzenia (zwany dalej „Uczestnik”) zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i  skutki wynikające z nieznajomości i nieprzestrzegania przez Uczestnika wydarzenia zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin Zawodów, zwany dalej Regulaminem, kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Zawodów będą przebywały w miejscach odbywania się Zawodów. Każda osoba przebywająca w miejscu Zawodów w czasie jego trwania obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu oraz poleceń organizatora i właściwych służb.
 5. Organizator Zawodów zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Zawodów oraz porządek podczas trwania Zawodów.
 6. Organizator w celu organizacji Zawodów może zaprosić do pomocy w realizacji Zawodów Współorganizatorów i Partnerów.
 7. Organizator ma prawo przekazywać Uczestnikom upominki.
 • 2. Prawa i obowiązki Uczestników Zawodów
 1. Udział w Zawodach jest bezpłatny.
 2. W Zawodach mogą brać udział wszyscy bez względu na wiek.
 3. Uczestnictwo w Zawodach jest dobrowolne i na odpowiedzialność Uczestnika.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Zawodach wyłącznie za zgodą lub pod opieką rodziców i opiekunów prawnych.
 5. Osoby niepełnoletnie uczestniczą i biorą udział w Zawodach oraz korzystają z przygotowanych atrakcji na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych i za ich zgodą.
 6. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do:
  1. zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności przestrzegania zasad BHP,
  2. wkładania stosownego do warunków pogodowych ubioru,
  3. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i brania pełnej odpowiedzialności za własne uczestnictwo,
  4. nie wnoszenia żadnych roszczeń cywilno – prawnych w stosunku do Organizatora oraz do Współorganizatorów i Partnerów i ich oficjalnych reprezentantów wskazanych przez Organizatora oraz Współorganizatorów i Partnerów z tytułu odszkodowań lub kosztów poniesionych w razie śmierci lub odniesionych kontuzji przez uczestnika, lub inne osoby towarzyszące uczestnikowi w Zawodach,
  5. poinformowania Organizatora Zawodów lub opiekuna o ewentualnych dolegliwościach i przyjmowanych lekach,
  6. poinformowania Organizatora Zawodów lub opiekuna o stanie swojego zdrowia i poinformowaniu o przeciwwskazaniach zdrowotnych i medycznych do uczestnictwa w Zawodach, a w razie wypadku wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej,
  7. stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora i jego oficjalnych reprezentantów wskazanych przez Organizatora oraz właściwych służb.
 7. Zawody odbywają się w miejscach wskazanych przez Organizatora pod przewodnictwem osób wyznaczonych przez Organizatora.
 8. W przypadku umieszczenia na terenie Zawodów urządzeń na przedmiotowym terenie, mogą być one obsługiwane tylko przez osoby upoważnione albo pod ich bezpośrednim nadzorem.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren odbywania się Pikniku, posiadania i używania przez Uczestników Zawodów: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 10. Na terenie odbywania się Zawodów zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej.

Na terenie Zawodów obowiązuje zakaz wstępu dla osób:

A. znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

B. zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Ponadto zakazuje się:

C. używania i korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Zawodów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem oraz niszczenia sprzętu służącego organizacji Zawodów oraz znajdującego się na terenie Zawodów, w tym oznaczeń i tablic informacyjnych,

D. wchodzenia w miejsca lub stanowiska odgrodzone bez uprzedniej zgody Organizatora lub opiekuna danego stanowiska wskazanego przez Organizatora,

E. zachowań prowokujących lub nawołujących do zakłócania porządku i  bezpieczeństwa mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby,

F. jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie wydarzenia, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,

G. zaśmiecania terenu Zawodów.

12. W Zawodach mogą brać udział jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, takich jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 37-38 °C), objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

13. Jeżeli wystąpią u Uczestnika objawy choroby, Uczestnik nie weźmie udziału w Zawodach.

14. Osoby w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, mające kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub osoby skierowane do izolacji w ciągu ostatniego tygodnia zobowiązane są do odwołania swojej obecności na Zawodach oraz nieuczestniczenia w nim.

15. Z uwagi na charakter epidemii COVID-19 niezależnie od zastosowania zasad dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem.

16. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia, Uczestnicy powinni:

A. natychmiast powiadomić właściwe służby lub Organizatora,

B. zastosować się do poleceń właściwych służb lub Organizatora,

C. opuścić w sposób wskazany przez właściwe służby lub Organizatora miejsce Zawodów.

17. W  przypadku wyznaczenia przez Organizatora stref bezpieczeństwa, Uczestnicy powinni korzystać wyłącznie z wyznaczonych miejsc.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pieniądze i inne rzeczy uczestników Zawodów, jeśli zostały skradzione, zgubione lub zniszczone z winy uczestnika.

19. Osoby, które nie będą przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu zostaną usunięte przez Organizatora lub właściwe służby z terenu Zawodów

20. Organizator może także odmówić Uczestnikowi dalszego udziału w Zawodach, w wypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

21. Organizator może odmówić wstępu na Zawody osobom nieprzestrzegającym Regulaminu.

 • 3. Wykorzystanie wizerunku
 1. Organizator oraz wyznaczone przez organizatora osoby mogą rejestrować przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy wydarzenia Organizatora.
 2. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania – w materiałach promocyjnych, informacyjnych i dokumentacyjnych, wizerunku osób biorących udział w wydarzeniu utrwalonego podczas wydarzenia.
 4. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że wstęp/udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z udzieleniem ich nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku w związku z wydarzeniem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie wizerunku i głosu utrwalonego w trakcie wydarzenia w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym wydarzenie bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, poprzez wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, na których wizerunek utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w Internecie, używanie we wszystkich formach reklamy, promocji Organizatora, projektu „Time for a Walk”, a także w ich ewentualnych przyszłych edycjach, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań (w tym przeróbek i adaptacji) oraz na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie, z zastrzeżeniem, że forma prezentacji nie będzie obraźliwa. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku jest zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Pozyskane dane osobowe w postaci ich wizerunku podlegać będą przetwarzaniu przez administratora, Administratorem danych osobowych jest Fundacja Małgorzaty Niemczyk, ul. Radwańska 68 lok.40, 93-574 Łódź.
 6. Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem mailowym: m.niemczyk@gmail.com
 7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem w wydarzeniu, jego promocji oraz w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursów lub innych atrakcji organizowanych podczas wydarzenia (np. wykorzystane na miejscu w celu rozpoznania zwycięzców konkursów i wręczenia im drobnych nagród).
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa
 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Zawodów z uzasadnionych powodów, np. siła wyższa (m.in. warunki atmosferyczne, powstałe ogólne zagrożenia).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
 3. W razie wątpliwości dotyczących treści Regulaminu jego wyjaśnienie należy wyłącznie do Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora: fundacjaniemczyk.pl oraz przy wejściu na teren Zawodów.
 5. Organizator oraz Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i skutki wynikające z nieznajomości i nie przestrzegania przez uczestników wydarzenia zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez konieczności zmiany zapisów niniejszego Regulaminu, w tym wytycznych w zakresie bezpieczeństwa.
 7. Wszelkie spory i roszczenia będą rozstrzygały sądy powszechne, których właściwość zgodnie z siedzibą Organizatora..
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Ważne telefony:

Telefon ratunkowy 112

Policja 997

Straż pożarna 998

Straż miejska 986

Pogotowie ratunkowe 999

Chcesz o coś zapytać?
Pisz Śmiało

Organizatorzy

partnerzy

Fundacja Małgorzaty Niemczyk

Sponsorzy

Jurajska RGB